Kauno Aleksandro Stulginskio pagrindinė mokykla

               

Adresas - Partizanų 152;

Tel./faksas 8-37-312088;

El.paštas - rastine@stulginskio-mokykla.lt

   

         

 

                                 

              

      2017 m.gruodžio 06 diena

              

                                   

       

        

 

 

              

            

           Pradinis puslapis  Dokumentai  Nuorodos

                                                                        

Bendros žinios apie mokyklą  

Istorija

Atributika

Strategija

 Struktūra ir kontaktai 

Valdymo schema

Administracija

Mokytojai

Savivalda

Kontaktai

Teisės aktai   

Nuorodos į teisės aktus(tėvams)

Mokiniams

Veikla   

Dokumentai

Ugdymas

       Pradinis ugdymas

       Pagrindinis ugdymas

       Specialiųjų poreikių

       Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Būreliai

Tyrimai ir ataskaitos

Projektai

Informacijos centras

Informacija (apie  darbo laiką)

Atlyginimas

Paslaugos   

Paslaugos

Mokinių priėmimas

Tradicijos  

Renginiai

Veikla

Bendradarbiaujame

Pasiekimai

Klausimai

Klauskite

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas

 

Švietimo pagalba (specialioji, specialioji pedagoginė, psichologinė, socialinė pedagoginė) organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais švietimo pagalbos organizavimą ir teikimą reglamentuojančiais teisės aktais, pedagoginės psichologinės tarnybos ar mokyklos-DC Vaiko gerovės komisijos rekomendacijomis.

Švietimo pagalbą teikia specialusis pedagogas, psichologas, socialinis pedagogas, mokytojo padėjėjas

Mokinių, kurie gauna specialųjį ugdymą ir švietimo pagalbą sąrašai kiekvienų mokslo metų pradžioje suderinami Vaiko gerovės komisijoje ir Kauno pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, tvirtinami mokyklos-DC direktoriaus įsakymu.

Švietimo pagalba teikiama pagal mokyklos-DC direktoriaus patvirtintus specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo tvarkaraščius ir psichologų konsultacijų grafiką.

Švietimo pagalbos intensyvumas nustatomas atsižvelgiant į pedagoginės psichologinės tarnybos išvadas ir/ar vaiko gerovės komisijos rekomendacijas.

Mokiniams, turintiems kompleksinę negalią, kurios derinio dalis yra intelekto sutrikimas ir labai gabiems vaikams sudaromas individualus ugdymo planas (Priedas Nr. 3). Rengiamos ir Vaiko gerovės komisijoje suderinamos individualizuotos programos kiekvienam trimestrui.

 


 

 Specialiojo pedagogo pagalba:

teikiama pamokų metu;

specialiųjų pratybų forma – individualios, grupinės pratybos, darbas kartu su mokytoju klasėje;

specialusis pedagogas pildo logopedo, specialiojo pedagogo, dienyną.


 

Psichologo pagalba:

 

teikiama po pamokų; psichologinės pagalbos teikimo forma - individualios ir/ar grupinės konsultacijos/užsiėmimai; psichologas pildo individualių konsultacijų ir pagalbos gavėjų registracijos žurnalus, mokslo metų pabaigoje rengia mokinio, kuriam buvo teikta pagalba, psichologinį aprašą.


 

Socialinio pedagogo pagalba:

 

teikiama po pamokų; pagalbos forma-individualus darbas ir darbas grupėje; socialinis pedagogas pildo socialinio pedagogo pagalbos gavėjų registracijos žurnalą, mokslo metų pabaigoje rengia mokinio, kuriam buvo teikta pagalba, socialinį aprašą.

Su asocialiomis šeimomis, kuriose auga specialiųjų poreikių turintys vaikai, dirba socialinis pedagogas. Jis teikia pagalbą šeimai, stebi, ar šeima skiria pakankamą dėmesį savo vaikams, bendradarbiauja su institucijomis, teikiančiomis pagalbą socialiai remtinoms šeimoms ir institucijomis, kurios užtikrina vaiko teisių apsaugą.


 

Mokytojo padėjėjo pagalba teikiama:

 

pamokų metu; mokiniui ar/ir mokinių grupei, turinčiai vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Kartą per mėnesį pagalbos mokiniui specialistai aptaria taikomų švietimo pagalbos priemonių poveikį

mokymosi pagalbos teikimą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui;

mokytojai pamokų metu diferencijuodami ir individualizuodami užduotis, parinkdami ugdymo(si) metodus, ypač didelį dėmesį skirdami mokymosi mokytis ir bendradarbiavimo metodams, parinkdami bei pritaikydami mokymosi medžiagą, organizuodami grįžtamąjį ryšį; teikdami grupines ir individualias konsultacijas (konsultacijų laikas skelbiamas kiekvienoje klasėje, kabinete).


 

Logopedė tiria mokinius pirmoje klasėje ir nustačius sutrikimus, numato programą, kurią įgyvendins teikdama mokiniui pagalbą. Supažindina su programa klasės auklėtoją, tėvus ir ,jei reikia, mokytojus dėl bendrų priemonių sutrikimui šalinti. Logopedė dirba su mokiniu tol. Kol numatytas sutrikimas ištaisomas. Logopedinės pratybos atliekamos po pamokas, suderinus su mokiniu ir jo tėvais laiką.

Du kartus per pusmetį Vaiko gerovės komisijoje aptariami specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymo(si) rezultatai ir su jais supažindinami mokinių tėvai ar globėjai, priimami sprendimai dėl ugdymo(si) tobulinimo.

 Du kartus per pusmetį susitikimai su specialiųjų poreikių mokinių tėvais (Tėvų dienos), kurių metu vyksta tėvų švietimo užsiėmimai ir individualūs pokalbiai su specialistais tėvus dominančiais klausimais.


 

Pamokų, skiriamų mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti, poreikio ir jų panaudojimo.

 

Vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais, dalykams įgyvendinti mokyklos-DC ugdymo plane skiriamas pamokų skaičius derinamas su Bendrųjų programų turiniu ir praėjusių mokslo metų ugdymo plano įgyvendinimu ir galimybėmis. 1 – 10 klasėse skiriama optimalus pamokų skaičius neviršijant maksimalaus.

Mokymosi pagalbos teikimą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Mokytojai pamokų metu diferencijuoja ir individualizuoja užduotis, parenka ugdymo(si) metodus, ypač didelį dėmesį skiria mokymosi mokytis ir bendradarbiavimo metodams, parenka bei pritaiko mokymosi medžiagą, organizuoja grįžtamąjį ryšį.

Teikia grupines ir individualias konsultacijas (konsultacijų laikas skelbiamas kiekvienoje klasėje, kabinete). Patvirtintas direktoriaus pavaduotojos ugdymui ir įrašytas į atskirą tvarkaraštį.
 


ELGESIO IR EMOCIJŲ SUTRIKIMŲ JUNGTINĖJE PRADINIO UGDYMO (1-4) KLASĖJE UGDYMO DALYKAMS SKIRIAMŲ UGDYMO VALANDŲ PER SAVAITĘ 2017-2018 M. M.

 

Atsižvelgiant į Bendrojo ugdymo plano 23.3 papunktyje numatytą skiriamų valandų skaičių, jungtiniam pradinių klasių komplektui gali būti skiriama iki 30 ugdymo valandų per savaitę. Kiekvienam jungtinės klasės komplektui skiriamos 2 neformaliojo švietimo valandos ir 2 valandos, mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti. Šios valandos įeina į 30 valandų skaičių, skiriamą vienam jungtinės klasės komplektui.

 


 

Elgesio ir emocijų sutrikimų jungtinėje pradinio ugdymo klasėje ugdymo dalykams skiriamų ugdymo valandų per savaitę
 

Dalykas

Valandų skaičius

per savaitę

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika)

1

Lietuvių kalba (gimtoji)

8

Užsienio kalba (anglų, prancūzų ar vokiečių)

2

Matematika

5

Pasaulio pažinimas

2

Dailė ir technologijos

2

Muzika

2

Kūno kultūra

3

Privalomų ugdymo valandų skaičius mokiniui

25

(1 kl. mokiniams 23)

Valandos, skiriamos mokinių

ugdymo(si) poreikiams tenkinti

2

Neformaliojo ugdymo valandos

2

Iš viso valandų

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pradinis puslapis