Kauno Aleksandro Stulginskio pagrindin� mokykla

               

Adresas - Partizan� 152;

Tel./faksas 8-37-312088;

El.pa�tas - rastine@stulginskio-mokykla.lt

   

         

                                 

              

2015 m. gegu��s 10 diena

              

                                   

       

        

 

 

                           

           Pradinis puslapis  D�iaugiam�s  Nuorodos  

 

                                                                        

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendros �inios apie mokykl�  

Istorija

Atributika

Strategija

 Strukt�ra ir kontaktai 

Valdymo schema

Administracija

Mokytojai

Savivalda

Komisijos

Kontaktai

Teis�s aktai   

Nuorodos � teis�s aktus(t�vams)

Mokiniams

Veikla   

Dokumentai

Ugdymas

B�reliai

Auditas

Projektai

Informacijos centras

Informacija (apie  darbo laik�)

Atlyginimas

Paslaugos   

Paslaugos

Mokini� pri�mimas

Tradicijos  

Renginiai

Veikla

Bendradarbiaujame

Pasiekimai

Klausimai

Klauskite

 Hey.lt - Nemokamas lankytoj� skaitliukas

 

 

 2013-2014m.m. renginiai

 2015-05-09

 

 Stasio Ra�tikio puskarininki� mokykla organizuoja Vienyb�s su visuomene dienas. Esame aktyv�s dalyviai, pasiruo�� ginti T�vyn�.

 


 

 

 

 

 

2015-05-09

 

2015 metai skirti Prezidentui Aleksandrui Stulginskiui. Mokyklos bendruomen� prasmingai baig� darbo savait�. Po pamok� � akt� sal� sug���j� mokiniai dalyvavo viktorinoje ,,Prezidento Aleksandro Stulginskio gyvenimas ir Jo id�jos�. Vis� savait� ruo��si viktorinai pristat� nam� darbus, demonstravo �inias i� Prezidento gyvenimo ir veiklos. D�iugu, kad saugome Prezidento atminim�!

 

 


 

2015-05-08

 

Sveikiname 6a klas�s mokines Eimant�, Gabriel� ir j� matematikos mokytoj� Vilm� Kazlauskien� Kauno miesto matematini� k�rybini� darb� konkurse laim�jusioms 4 viet�.

Ger� rezultat� pasiek� ir 5a klas�s mokiniai Justinas ir Ieva ( mokyt. V. Arlauskien�). Taip ir toliau JAUNIEJI MATEMATIKAI!

 

 

 

 

2015m. balandio 13 d.

 

 

TYR�JO DIENA MOKYKLOJE
Aleksandro Stulginskio mokykloje-daugiafunkciame centre neeilin� diena � JAUNOJO TYR�JO DIENA. Mokiniai dalyvavo projekto ,,Mokini� jaun�j� tyr�j� atskleidimo ir ugdymo sistemos suk�rimas� II etape. Tyr�jo dienos programos tikslas � sudominti mokinius tyrin�jimu ir paskatinti juos �sitraukti � Jaunojo tyr�jo veiklas. �ioje veikloje dalyvavo 150 mokini�.
Veiklos vyko planetariume ,,Mes ir visata� ir kitose mokyklos erdv�se. Susipa�inime su ,,Biomechanika ir judesi� registravimo sistema�, ,,Greitaveike filmavimo kamera�, �i�r�jome ir aptar�me 3D film� angl� kalba ,,I, human� .
Mokslo atradimai labai pakeit� pasaul�. Tikim�s, kad i� m�s� tarpo tikrai bus TYR�J�. Da�niau toki� puiki� dien�.
 


 

 

2015m. balandio 03 d.

 

 Lop�in�s ir pasak� sekimas turtina ma��j� pasaul�. Tik ar bemokame sekti pasakas?

Informacijos centro ( bibliotekos) ved�ja Vitalija kvie�ia ikimokyklini� ugdymo �staig� vaikus pasiklausyti jos sekam� pasak�. M�s� mokyklos �DC ma�ieji da�ni pasak� klausytojai. Sulaukiame ir sve�i�.

 


 

2015m. kovo 19 d.

 

Knyga � savo pasaul� �traukia �vairaus am�iaus vaikus. D�iaugiam�s, kad m�s� mokykloje apsilank� knygos ,,Spintos istorijos�, laim�jusios geriausios 2014 Met� knygos titul�, autor� Danguol� Kandrotien�. Ra�ytoja pristat� ne tik nuostabi�sias ,,Spintos istorijas", bet ir papasakojo, kaip gimsta knyga. Tokie susitikimai skatina mokinius skaityti knygas.


2015m. kovo 10 d.

 

A�i�, Lietuva!

 

�v�sdama Lietuvos Laisv�s 25-met� Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomen� dalyvavo akcijoje "Pad�ka Lietuvai".

D�iugiai nusiteik� susirinkome mokyklos kieme, sugiedojome "Tauti�k� giesm�", link�jome vieni kitiems gra�ios �vent�s. Mokyklos direktorius Vytautas Dubauskas sveikino su Lietuvos Nepriklausomyb�s �vente.

Mokiniai d�iaug�si, kad gim� laisvoje Lietvoje ir d�kojo Jai u� Laisv�. Bendryst�s dvasioje kartu su�ukome " Mes mylim Lietuv�".

I� ma��j� rank� � laisv� Lietuvos padang� pakilo trispalviai balionai. Visada kartosime: "Sekdami Prezidento Aleksandro Stulginskio pavyzd�iu einame laisvu �ingsniu � Tave, Lietuva".
 

 

       Mes mylim Lietuv�


 

2015m. kovo 06 d.

 

 Informacijos centras ( biblioteka) � tai vieta, kur kiekvienas randame ne tik reikiamos informacijos, bet ir atgaiv� sielai, knyg� pasaul� ir ne tik...
Literat�rin�s popiet�s mokytojus suartina, paskatina kurti. �avi literat�rin� popiet� mokytojams ,,Apie meil� vaiki�kai" pagal mokini� pam�gt� L. �utaut�s knyg� "Ferdinandas ir P� ..." Aptar�me ne tik knyg�, bet prisimin�me savo mokyklinius metus, pirm�j� meil�. Popiet� praturtino Gerojo Ganytojo parapijos klebono kun. Jono Stankevi�iaus apsilankymas.

Informacijos centre ( bibliotekoje ) veikia mokytojos Loretos Milaikien�s mokini� (2a kl. )k�rybini� darb� paroda i� antrini� �aliav�.

Taip pat kvie�iame apsilankyti parodoje, skirtoje Prezidento Aleksandro Stulginskio 130-osioms gimimo metin�ms.

 


2015m. kovo 06 d.

 

Pilieti�kai nusiteikusi Aleksandro Stulginskio mokyklos-DC bendruomen� �sijung� � trispalvi� apyranki� pynimo akcij�. M�s� mokyklai didel� garb�, kad kartu su LR Prezidente Dalia Grybauskaite gal�jome jas u�ri�ti ant Gedimino stulp�. Pirmokas Ervis, tre�iokas Lukas, ateitininkai Indr�, Vygint� ir Tadas lydimi istorijos mokytojos Zitos Liutkien�s atstovavo mokyklai.

 

 


 

2015m. kovo 03 d.

 

Kaziuko ratais pavasar� parve��m

 

Dar tik bunda �em� po �iemos, o Kazelis jau su ratais � kermo�i� atl�k�. Nuo ryto �urmuliavo Kazelio kermo�ius. Stalai apkrauti kepiniais, seg�s ir apyrank�s ��ri, loterijos bilietai visi laimingi. Prekiautojai prekes giria, gira vai�ina, �ok�jai linksmina. Smagu buvo ir sve�iams i� Dainavos mikrorajono ikimokyklini� ugdymo �staig�. N� vienas neliko be Kazelio g�rybi�. Iki kito kermo�iaus!

 

 

 


 

2015m. vasario 27 d.

 

Prezidento gimtadienis

 

Kiekvienas vasaris ypatingas, nes �ven�iame mokyklos vardat�vio gimtadien�. ��met vasario 26 dien� min�jome Prezidento Aleksandro Stulginskio 130-�j� gimtadien�. Prie Prezidento kapo Kauno Panemun�s kapin�se susirinko LR Prezident�s patar�ja Marija Dautartait�, Seimo narys Kazimieras Kuzminskas, miesto tarybos nariai Loreta Kudarien� ir Algimantas Kurlavi�ius, kaunie�iai, Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomen�. Mokiniai primin� svarbiausius Prezidento gyvenimo faktus.

Vakare Istorin�je Prezident�roje Kaune mokiniai pristat� tre�i�j� savo k�rybini� darb� knygel� ,,Gyvas m�s� atminty�. Puikiai susirinkusiuosius nuteik� ,,Aguon�l�s� choro koncertas. O �eimyninis mokytoj� Margaritos, R�tos ir Rimanto Vai�ekoni� ansamblis dainai pakviet� visus susirinkusius.

Ypatingos pad�kos u� Prezidento Aleksandro Stulginskio atminimo puosel�jim� mokiniai sulauk� i� Prezident�s patar�jos. Mokyklos ateitininkai d�iaug�si nuotrauka su jaunatvi�ku meru Andriumi Kup�insku.

N� vienas gimtadienis nepraeina be Eucharistijos �ventimo. Gerojo Ganytojo parapijos ba�ny�ioje meld�m�s u� am�inyb�je esant� Prezident� ir mokyklos bendruomen�. Klebonas kun.teol.lic Jonas Stankevi�ius link�jo mokiniams sekti Prezidento Aleksandro Stulginskio pavyzd�iu.

Jau tradicija tapo, kad per Prezidento gimtadien� trys Lietuvos mokyklos, pavadintos Aleksandro Stulginskio vardu renkasi vienoje i� mokykl�. �iais metais prisijung� ir A. Stulginskio universitetas. Kauno Aleksandro Stulginskio mokykloje-daugiafunkciame centre vyko respublikin� konferencija-seminaras. Mokyklos-DC direktorius Vytautas Dubauskas d�kojo u� bendryst� ir u� mokykl� vardat�vio atminimo saugojim�.

Mokiniams � gyva pilieti�kumo pamoka. A.Stulginskio gyvenimas ir darbai nepamir�ti, nes primena stulginskie�iai.

 

 


 

2015m. vasario 20 d.

 

Linksmas mano kra�tas � Lietuva T�vyn�. Dainom apdainuotas, drobi� ra�tais apkai�ytas, m�s� meile gaivinamas. Tokie �od�iai skamba S. Stulginskio mokykloje � DC, nes jau �ven�iame Lietuvos Nepriklausomyb�s atk�rimo 25- met�. Visa mokyklos bendruomen� �sijung� � akcij� �Lietuvai ir man�. Piname trispalves apyrankes, vien� � sau, o vien� � Lietuvai dovan�!

 

 

 


 

2015m. vasario 17 d.

 

Saul�t�, bet dar ne�ilt� vasario 17-osios - U�gav�ni� - ryt� mokykloje-daugiafunkciame centre �urmuliavo velniai, raganos, laukiniai �v�reliai ir Kanapinis su La�ininiu. Armonikos gars� i�vilioti � kiem� ma�iausieji mokyklos vaikai �oko, dainavo ir d�iaug�si �iemos ir pavasario j�gas simbolizuojan�i� persona�� spektakliu. Blogas mintis ir darbus su More kartu sudegin� vaikai i�var� �iem� ir rinkosi grup�se skanauti U�gav�ni� blyn�.

 

 


 

 

2015m. vasario 13d.

 

D�iaugsmingai sutikome Vasario 16-�j�. Mokyklos direktorius Vytautas Dubauskas sveikino �vent�s proga, link�damas link�damas mokiniams tapti tauti�kais ir pilieti�kais. Pakili nuotaika lyd�jo vis� mokyklos bendruomen�.

 


 

    2015m. vasario 12 d.

 

Min�dami Lietuvos Nepriklausomyb�s atk�rimo 25-�sias metines Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras ir Men� dar�elis ,,Etiudas� vykdo kasmetin� projekt� ,,Vaikai kei�ia pasaul�. Dail�s akcija-paroda ,,Dovana T�vynei 2015� mokykloje sub�r� Dainavos seni�nijos ikimokyklini� ugdymo �staig� aukl�tinius pradini� klasi� mokinius bendram pie�iniui. Mokyklos �eimininkai 4a klas�s mokiniai ir j� mokytoja Leonora Pala�ionien� d�iaugiasi, kad kartu patyr� bendryst�s d�iaugsm�.

Paroda veiks iki kovo 31 dienos A. Stulginskio mokykloje-daugiafunkciame centre.

 

 


 

 

 2015 m. sausio 13 d.

 

2015 met� sausio 13 dien�, 8.00 val. buvo u�degtos atminties �vakut�s � gyvyb�s, �viesos, atminties ir vilties simbolis � �uvusiems u� Lietuvos Laisv�. Mokyklos bendruomen�s nariai �siseg� neu�mir�tuol�s �ied� � atminties ir pagarbos �enkl�, rinkosi mokyklos sal�je, kur klaus�si dain� apie laisv� bei Laisv�s gyn�j� prisiminim� apie Sausio 13-osios �vykius.

8a klas�s mokiniai dalyvavo Kauno miesto renginiuose, skirtuose Laisv�s gyn�j� dienai.

 

 

 


 

2014 m. gruod�io  23 d. 

       

Vis� advento laikotarp� Aleksandro Stulginskio mokyklos � daugiafunkcio centro bendruomen� gyvena krik��ioni�ka dvasia. Gruod�io m�nes� vykdome kasmetin� projekt� �Dangaus ir �em�s �vent�s belaukiant� . Advent� prad�jo pradinukai. Rytmet� eidami su �ibintais aplink mokykl� skelb� susikaupimo prad�i�. Visos klas�s pasipuo�� advento vainikais. Pirm�j� advento �vak� klas�se, link�dami ramyb�s ir susikaupimo, u�deg� apsilank� sve�iai - pirmokai �angel�liai�.

Mokykla dalyvauja interjero puo�imo projekte �Sveika gyva, Kal�d� vie�nia!", kur� organizuoja Kauno miesto �vietimo ir ugdymo skyrius ir moksleivi� aplinkotyros centras. Mokyklos erdves puo�ia parengtos paroda �Pasak� lang� prav�rus�.

Mokyklos seimelio ir ateitinink� iniciatyva vyko akcija �Klas�s altruisto rinkimai�, kurioje dalyvavo 1-10 klasi� mokiniai.

2014-12-09 dien� mokykloje lank�si Vytauto ba�ny�ios klebonas K�stutis Rugevi�ius. kuris su mokytojais kalb�josi apie susikaupim� adventiniu laikotarpiu apie tai kokia tikroji Kal�d� prasm�.

2014-12-15 dien� buv�s mokyklos aukl�tinis kunigas Audrius Martusevi�ius bendravo su vyresni�j� klasi� mokiniais.

2014 m. gruod�io 18 d. Aleksandro Stulginskio mokyklos - daugiafunkcio centro bendruomen� dalyvavo Kal�d� rekolekcijose Gerojo Ganytojo ba�ny�ioje. Buvo aukojamos �v. Mi�ios, kurioms vadovavo parapijos klebonas kun. J. Stankevi�ius. Mi�iose giedojo mokyklos mokytoj� ir mokini� ansamblis, mokiniai skait� �v. Ra�to skaitinius, visuotin�s maldos kreipinius, patarnavo prie altoriaus. Po �v. Mi�i� parapijos klebonas pasveikino mokyklos bendruomen� art�jan�i� �v. Kal�d� proga.

18 valand� mokyklos akt� sal�je vyko adventin� vakaron� �Tikiu gyvenimu...�. Sve�iai, t�veliai ir mokytojai �i�r�jo mokini� spektakl� �Sniego karalien�. Mokyklos bendruomene dalyvavo K��i� vakarien�je, stal� palaimino parapijos klebonas, buvo lau�omas kal�daitis.
 

 

  

 2014 m. lapkri�io 30 d.

 

Lietuvos �auli� s�jungos garb�s kuopos vadas Vakdas Kilpys bei sporto irkult�ros klubo vadas Tomas Juraitis ved� mokiniams pilieti�kumo pamok�, pristat� �auli� s�jungos ir Lietuvos kariuomen�s veikl�.
Po to pradini� klasi� mokiniai vyko � Lietuvos kariuomen�s Juozo Vitkaus in�inerin� batalion�.
 

       

 2014 m. lapkri�io 15 d.

 

Lapkri�io 14 dien� mokykloje vyko pilietin� akcija �Tolerancijos knyga�. Mokiniai su klas�s draugais aptar� �od�io tolerancija prasm� ir reik�m�, analizavo tolerancijos pavyzd�ius i� Lietuvos ir mokyklos gyvenimo. Savo mintis apie tolerancij� u�ra�� knygose, kurios �iais metais yra tolerancijos simbolis. �iomis knygomis papuo�tos mokyklos klasi� durys.

 

  

 2014 m. lapkri�io 10 d.

 

Lapkri�io 10 d. 11val. mokyklos bendruomen� susirinko � rengin� "�viesos ir knygos �vent�", kuriuo prad�jome �iaur�s �ali� bibliotek� savait�. 7 klas�s mokiniai Justas ir Meda skait� suomi� pasak� �Lap�, �arka ir varna�. Po to trumpai aptar�me, ko moko �is k�rinys. Pradini� klasi� mokiniai �i�r�jo filmuk� �Stebuklinga skryb�l�.

Mokyklos bibliotekoje - informacijos centre surengta paroda �Tuv� Janson � 100 ir ... Troliai Mumiai�.

  

 2014 m. spalio 31 d.

 

�Boru��li�� grup�s ugdytin�s Smilt�s t�tis biologas Tomas Kizas pristat� vaikams egzotini� gyv�n� kolekcij�, suteik� galimyb� patirti daug teigiam� emocij� ir pa�inimo d�iaugsm�.

 

  2014 m. spalio 23 d.

 

Konstitucijos dienos min�jimas 2014 m. spalio 19 d.

 

Spalio 13-17 dienomis mokykloje �daugiafunkciame centre vyko akcija �Sveikatingumo pertrauk� savait�. �ia akcija buvo norima atkreipti mokyklos bendruomen�s (ypa� mokini�) d�mes� � sveikos gyvensenos ir sveikatos stiprinimo svarb�, asmenin� atsakomyb� u� savo ir aplinkini� sveikat�, skatinti mokinius aktyviai leisti laisvalaik�, i�mokti atsipalaiduoti po protinio darbo.
Savait� pasitikome ��kiu �Noriu ir galiu�. Visos savait�s pertraukos tur�jo skirting� tematik�. Pirmadien� - ��varos galia�. Visuomen�s sveikatos specialist� primin� vaikams, kaip svarbu kruop��iai plauti rankas. �Stebuklingas� pro�ektorius leido �sitikinti, kiek lieka ne�varum� ant nuplaut� rank�.

Antradien� �urmuliavo �Arbatos klubas�, kuriame mokiniai susipa�ino su vaista�oli� galia. Jie ne tik skanavo vaista�oli� arbatas su medumi, bet ir tur�jo galimyb� jas ap�i�r�ti, pauostyti, pa�iupin�ti.

Tre�iadienis - �Sveik� pusry�i� galia�. Mokiniai, padedami mokytoj� ir t�v�, ruo�� sveikas salotas. �Graiki�kas�, �Ruden�lio�, �Vaisi��, �Marto � ir daugyb� kit� salot� skanavo visa mokyklos bendruomen�.

Ketvirtadien� u�vald� judesys. Mokiniai pertrauk� metu mank�tinosi skambant muzikai, band� rankos taiklum� m�tant baudas.

Penktadien� kiekviena klas� k�r� plakat�, kuriame buvo u�ra�ytas ��kis apie sveikat�. Bendruomen� buvo vai�inama �vie�i� vaisi� sultimis bei mork� pyragu.

  2014 m. spalio15 d.

 

Spalio m�nes� ikimokykliniame skyriuje vyko �Rudens g�rybi�� paroda.

Ruduo � puiki� akimirk�, gamtos pa�inimo metas. Jis ry�kiomis spalvomis nuspalvina ne tik mi�kus, sodus, dar�us, bet priver�ia ir mus sustoti bei apsi�valgyti, pamatyti, nustebti. Tai met� laikas, kai gamta ��ri �vairiausiomis spalvomis, o jauni t�veliai �nirtingai suka galvas, k� originalaus b�t� galima pagaminti kartu su savo ma�yliais rudens g�rybi� parodai. Tenka i�sijuosus paplu��ti, kol i� dar�ovi� sukuri tikr� meno �edevr�, i� pabir� rudens lap� � tobul� puok�t�. Daug i�mon�s bei i�radingumo parod� vaikai ir j� t�veliai. Ant stal� i�sirikiavo pingvinai, laiveliai i� cukinij�; moli�gai ir patisonai tapo karietomis ir nameliais; kalafiorai-avel�mis. O kur dar kiti darbeliai surinkti i� keli� r��i� dar�o ir sodo g�rybi�!
Nuo�ird�iai d�kojame vaiku�iams ir j� t�veliams u� i�radingum�.

Ruduo jau skuba atsisveikinti su mumis. Bet jis v�l sugr�� su savo nepakartojama spalv� palete ir g�rybi� gausa�

  2014 m.spalio 09 d.

 

Pasaulin� gyv�n� diena 2014 m. rugs�jo 22 d.

 

Pradini� klasi� mokiniai, mokytojos ir Dainavos seni�nijos ikimokyklinio ugdymo �staig� bei m�s�, daugiafunkcio centro, ikimokyklinukai vykd� bendr� kasmetin� tautinio ir pilietinio ugdymo projekt� �Akmen�lis kalba� Projekto pagrindiniai organizatoriai - 4 klas�s mokiniai ir j� mokytoja.

Kiekviena grup� pristat� trump� savo sukurt� Akmen�lio pasakojim�, pristat� tiriam�j� darb� skaidres, komandos atliko �vairias u�duotis.

 


 2014 m. rugs�jo 19 d.

 

Rugs�jo 19-oji � neformalaus ugdymo diena mokykloje, skirta Prezidento Aleksandro Stulginskio 45-osioms mirties metin�ms pamin�ti. Pirmoji pamoka �Lieku su Lietuva� vyko Kauno Gerojo Ganytojo ba�ny�ioje. Dalyvavo 1-10 klasi� mokiniai bei mokytojai. Mokiniai skait� savo k�rybinius darbus apie Prezident�, deklamavo eiles, �i�r�jo buvusi� mokini� sukurt� film� apie m�s� mokykl�. Po to u� a.a. Prezident� buvo aukojamos �v. Mi�ios.

V�liau Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomen� susirinko � universalios lauko sporto aik�tel�s, kuri� �reng� Lietuvos � Ukrainos UAB �Fortera�, atidarym�. Ji pritaikyta �aisti krep�in�, futbol�, tinklin�, rankin� ir kvadrat�.

Atidarymo �vent�je dalyvavo LR Seimo nar� Orinta Leiput�, Kauno �vietimo ir ugdymo skyriaus ved�jo pavaduotoja Ona Visockien�, Lietuvos � Ukrainos UAB �Fortera� direktorius, K�no kult�ros ir sporto departamento bei Kauno miesto savivaldyb�s atstovai. Sve�iai link�jo naujoje aik�tel�je kasdien sportuoti ir patirti daug d�iugi� akimirk�. Pasira�yta perdavimo pri�mimo sutartis. Aik�tel� pa�ventino Kauno Gerojo Ganytojo parapijos klebonas Jonas Stankevi�ius.

Pasibaigus atidarymo �ventei, naujoje aik�tel�je, stadione bei mokyklos sal�je vyko sportin�s var�ybos.
  2014 m. rugs�jo 02 d.

 

Rugs�jo 1-oji - �vent� visiems, dideliems ir ma�iems. Tai Mokslo ir �ini�, Laisv�s diena.

Saul�t� Rugs�jo 1-osios ryt� susirinkome, mokyklos kieme. Mokinius, j� t�velius bei mokytojus pasveikino mokyklos direktorius Vytautas Dubauskas ir sve�iai: Kauno miesto savivaldyb�s tarybos nar� Loreta Kudarien�, Seimo nariai Orinta Leiput� ir Kazimieras Kuzminskas, Kauno vaik� nam� �At�alynas� direktor� Dalia Paj�dien� ir kiti. Visus susirinkusiuosius palaimino buv�s m�s� mokyklos mokinys parapijos kun. Audrius Matusevi�ius.

Po menin�s program�l�s, skambant mokykliniam varpeliui, de�imtokai palyd�jo pirmok�lius � mokykl�, � pirm�j� pamok�.

Prasid�jo mokini� ir mokytoj� kelion� po �ini� �al�...Pradinis puslapis