Kauno Aleksandro Stulginskio pagrindin� mokykla

               

Adresas - Partizan� 152;

Tel./faksas 8-37-312088;

El.pa�tas - rastine@stulginskio-mokykla.lt

   

         

                                 

              

      2017 m. gruod�io 08 diena

              

                                   

       

        

 

 

              

            

           Pradinis puslapis  Dokumentai  Nuorodos

                                                                        

 

 

Bendros �inios apie mokykl�  

Istorija

Atributika

Strategija

 Strukt�ra ir kontaktai 

Valdymo schema

Administracija

Mokytojai

Savivalda

Kontaktai

Teis�s aktai   

Nuorodos � teis�s aktus(t�vams)

Mokiniams

Veikla   

Dokumentai

Ugdymas

       Pradinis ugdymas

       Pagrindinis ugdymas

       Speciali�j� poreiki�

       Ikimokyklinis ir prie�mokyklinis ugdymas

B�reliai

Tyrimai ir ataskaitos

Projektai

Informacijos centras

Informacija (apie  darbo laik�)

Atlyginimas

Paslaugos   

Paslaugos

Mokini� pri�mimas

Tradicijos  

Renginiai

Veikla

Bendradarbiaujame

Pasiekimai

Klausimai

Klauskite

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pradinio ugdymo organizavimas


 

Mokykla �gyvendindama pradinio ugdymo program�, skiria pamokas atskiriems mokomiesiems dalykams per savait� 1-4 klas�se vadovaudamasi  pradinio ugdymo programos bendr�j� ugdymo plan�, patvirtint� Lietuvos respublikos �vietimo ir mokslo ministro  �sakymu.

Mokiniams, kurie mokosi pradinio ugdymo programas, �mogaus sauga (civilin� sauga, prie�gaisrin� sauga ir saugaus eismo mokymas) integruojama � kitus dalykus.

Metodin� taryba siekdama ma�inti mokymosi kr�vius ir priartinti mokym�si prie gyvenimo aktualij�, priima sprendimus d�l dalyk�, kuri� ugdymo turinys yra susij�s ar priskiriamas tai pa�iai ugdymo sri�iai, integravimo. Integruotoje pamokoje siekiama integruojam�j� dalyk� programose numatyt� mokini� pasiekim�.

   

Pradinis puslapis   Pradinio ugdymo lentel�s