Kauno Aleksandro Stulginskio pagrindin� mokykla

               

Adresas - Partizan� 152;

Tel./faksas 8-37-312088;

El.pa�tas - rastine@stulginskio-mokykla.lt

   

         

 

                                 

              

      2017 m. gruod�io  02 diena

              

                                   

       

        

 

 

              

            

            Pradinis puslapis  Dokumentai  Nuorodos           

                                                                        

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendros �inios apie mokykl�  

Istorija

Atributika

Strategija

 Strukt�ra ir kontaktai 

Valdymo schema

Administracija

Mokytojai

Savivalda

Komisijos

Kontaktai

Teis�s aktai   

Nuorodos � teis�s aktus(t�vams)

Mokiniams

Veikla   

Dokumentai

Ugdymas

B�reliai

Tyrimai ir ataskaitos

Projektai

Informacijos centras

Informacija (apie  darbo laik�)

Atlyginimas

Paslaugos   

Paslaugos

Mokini� pri�mimas

Tradicijos  

Renginiai

Veikla

Bendradarbiaujame

Pasiekimai

Klausimai

Klauskite

 

 

 2017 m. lapkri�io  22 d.

 

Lapkri�io 22 dien� Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos - daugiafunkcio centro 6-7 klasi� mokini� komanda vyko � �v. Kazimiero progimnazij� ir dalyvavo Konkurse "Fair play sporte ir gyvenime". Mokiniai pasidalino � tris grupes ir var��si trijose veikl� srityse: intelektini�-logini�-etini� u�duo�i�, susiet� su olimpiniais principais ir olimpin�mis bei parolimpin�mis vertyb�mis interaktyvioje viktorinoje, fizini� rung�i� var�ybose, kontraversi�k� gyvenimo ir sporto vaizdo situacij� analiz�je. Konkurso pabaigoje buvo vykdomos k�rybin�s dirbtuv�s. D�kojame mokiniams u� s�kming� dalyvavim� konkurse!

 

 


 

2017 m. lapkri�io  22 d.

 

Zonin�s kvadrato var�ybos. D�iaugiam�s ir did�iuojam�s pirm�ja vieta.

 2017 m. spalio  23 d.

 

Spalio 21 dien� 7a klas�s mokinys Matas Raugevi�ius dalyvavo LRT laidos "Lietuvos t�kstantmme�io vaikai" filmavime. Matas  antr� kart� tapo T�kstantme�io vaiku. Matas yra tap�s t�kstantme�io penktoku, �iais metais, �veik�s stipr� konkurent�, tapo t�kstantme�io septintoku.

Mokinys pukiai mokosi, yra �ingeidus, domisi gamtos, istorijos bei geografijos mokslais, labiausiai m�gsta skaityti encikopedjas, �vairias mokslo knygas, �aisti �achmatais, groti smuiku.

D�iaugiam�s ir did�iuojam�s Mato pergale ir linkime toliau siekti mokslo auk�tum� ir garsinti mokyklos vard�.

 2017 m. spalio  18 d.

 

Tre�i� ir ketvirt� klasi� mokiniai dalyvavo Kauno mokini� aplinkotyros centre organizuotoje konferencijoje " Sveika gyvensena �iandien - galimyb�s ir perspektyvos" , skait� prane�imus apie sveik� gyvensen�, su�inojo daug �domaus, klausydami kit� prane�im�.

 


 

2017 m. spalio  06 d.

 

Sveikiname patekusius � II Konstitucijos egzamino etap�. I� 82 5-10 klasi� mokini� pateko 10.

  

 

2017 m. rugs�jo  29 d.

 

KINGS komanda prad�jo tur� po Lietuvos mokyklas, nor�dama asmeni�kai aplankyti, paspausti rank� ir �teikti DIPLOM� visiems pavasario semestre dalyvavusiems vaiku�iams, kurie savo sumanumu ir k�rybingumu, motyvacija bei dr�sa pasiek� neeilini� rezultat� tarptautin�je KINGS olimpiadoje. Kingsai lank�si m�s� mokykloje ir apdovanojo diplomais ne tik olimpiados finalistus, bet ir j� mokytojus .

Sveikiname jaunuosius m�s� kingsie�ius ir mokytojas!!!2017 m. baland�io 06 d.

 

M�s� mokyklos ketvirtokas, Karolis Meilus, dalyvavo Kauno miesto ketvirt� klasi� mokini� matematikos olimpiadoje ,,Skai�iukas � 2017�, kuri� organizavo Kauno miesto savivaldyb�s administracijos �vietimo skyrius, Kauno miesto gabi� vaik� iniciatyvin� grup�, Kauno �Varpelio� pradin� mokykla. Kiekvienam dalyviui buvo pateiktas atspausdintas testas, kuriame tur�jo pa�ym�ti vien� teising� atsakym�. Test� sudar�: skai�iai ir skai�iavimas, geometrija, rei�kiniai, tekstiniai, loginiai u�daviniai, matai, matavimai ir statistika. Kiekvienas dalyvis teisingus atsakymus tur�jo suvesti � �Acti Vote� sistem�. Sveikiname Karol� ir d�iaugiam�s jo rezultatais.

 


 

2017 m. baland�io 06 d.

 

Kovo 30 d.m�s� mokyklos ketvirtok�s Saul� Medi�auskait� ir Gabija Mork�nait� dalyvavo Kauno miesto mokykl� ketvirt�j� klasi� mokini� savos k�rybos eil�ra��io ir iliustracijos konkurse ,,Saul�s spindul�lis''. Sveikiname Saul� Medi�auskait� u��musi� I viet�, o Gabij� Mork�nait� u� eil�ra��io iliustracij� - II viet�. 

2017 m. baland�io 06 d.

 

4 klas�s mokin� Saul� Medi�auskait� Vaik� literat�ros muziejuje dalyvavo 1 - 4 kl. skaitov� konkurse, skirtame 2017 met� poetams jubiliatams. Sveikiname Saul� ir d�iaugiam�s jos s�kmingu dalyvavimu.

  

2017 m. kovo 6 d.

 

2017 m. kovo 1 d. Vilniuje Lietuvos mokslo akademijoje vyko septintojo Nacionalinio Vinco Kudirkos dailyra��io konkurso "Ra�om!" finalas, kuriame dalyvavo m�s� mokyklos a�tuntok�s seserys Evelina ir Paulina Kri��i�nait�s.

Jau paskelbti "Ra�om! 2017" nugal�tojai. 7 - 12 klasi� grup�je tre�i� viet� i�kovojo Paulina Kri��i�nait�. �aunuol�! D�iaugiam�s ir sveikiname Paulin�, kuri garsina Kauno A. Stulginskio mokyklos - DC vard� Lietuvoje

 


 

2017 m. kovo 3 d.

Kovo 2 d. m�s� mokyklos ketvirtok� Gabija Mork�nait� dalyvavo respublikiniame IV klasi� mokini� lietuvi� kalbos diktanto konkurse ,,Ra�au diktant� 2017''. Sveikiname Gabij� ir lauksime rezultat�. 

2017 m. kovo 3 d.

�i� savait� KINGS komanda prad�jo tur� po Lietuvos mokyklas, nor�dama asmeni�kai aplankyti, paspausti rank� ir �teikti DIPLOM� visiems rudens semestre dalyvavusiems vaiku�iams, kurie savo sumanumu ir k�rybingumu, motyvacija bei dr�sa pasiek� neeilini� rezultat� tarptautin�je KINGS olimpiadoje. Vakar kingsai lank�si m�s� mokykloje ir apdovanojo diplomais ne tik olimpiados finalistus, bet sertifikatus �teik� ir s�kmingai pirmajame etape pasirod�iusiems m�s� mokyklos mokiniams.
Sveikiname jaunuosius m�s� kingsie�ius ir j� mokytojas!!! 

2017 m. vasario 25 d.

 

Vasario 22 d. �aliakalnio progimnazijoje vyko Kauno miesto pradini� klasi� mokini� ir j� �eimos nari� konferencija "Sen� daikt� istorijos". I� m�s� mokyklos dalyvavo 1a klas�s mokinys Marcus Burdulis ir 2a klas�s mokinys Simas Raugevi�ius. Mokiniai daugiau su�inojo apie savo �eimos praeit�, pagilino istorijos �inias.

 2016 m. spalio  21 d.

 

Fini�o tiesi�j� pasiek�s Konstitucijos egzaminas nud�iugino Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomen�. Pirmok� Vilt� Pie�inait� tapo k�rybin�s u�duoties ,,Mano sveikinimas Konstitucijos egzaminui� nugal�toja. Spalio 25 - Konstitucijos dien� Vilt� su t�veliais vyko � Lietuvos Respublikos Prezident�r�. Prezident� Dalia Grybauskait� Viltei ir dar 27 nugal�tojams �teik� apdovanojim�.

D�iaugiam�s ir vyresni�j� mokini� laim�jimais. Visi dalyvav� egzamine prisid�jome prie pagarbos svarbiausiam �alies �statymui.

  

2016 m. spalio  21 d.

 

D�iaugiam�s, kad m�s� penktokas Lukas Tichomolovas tapo Kauno moksleivi� aplinkotyros organizuoto fotonuotrauk� parodos -konkurso "Lietuvos vaistingieji augalai" laureatu.

 

  

2016 m. spalio  11 d.

 Kings � tai tarptautin�s matematikos ir angl� kalbos olimpiados, vykdomos Lietuvoje, Estijoje, Gruzijoje, Lenkijoje. D�iaugiam�s, kas m�s� mokiniai tapo Kings geriausi� mokini� klubo nariais.

Sveikiname 6a klas�s mokin� Aust�j� Navickait�, 4a klas�s mokin� Karol� Meil� ir j� angl� k. mokytoj� R�t� Glodenien�.

Ketvirtok� mokytoja Loreta Milaikien� d�iaugiasi puikiais rezultatai Karolio Meilaus ir matematikoje. Mokiniai peln� diplomus, o mokytojai pad�kas.
 2015-2016 m.m antros klas�s standartizuot� test� rezultatai

2015-2016 m.m ketvirtos klas�s standartizuot� test� rezultatai

2015-2016 m.m �e�tos klas�s standartizuot� test� rezultatai

2015-2016 m.m a�tuntos klas�s standartizuot� test� rezultatai 

2016 m. vasario 23 d.

 

K�rybini� darb� konkurse ,,Bibliotekos 90-kojis�, skirtame Bibliotek� metams, 2a mokiniai laim�jo Sporti�kiausio k�rybinio darbo nominacij�. 3a klas�s mokin�s Patricija Tei�erskyt�, Goda Mockevi�i�t�, Justina Lauru�onyt� laim�jo Ateities 90-kojo nominacij�. Kauno V. Kudirkos vie�oji biblioteka i�leido kalendori�, kuriame publikuojami mokini� darbai.

Sveikiname mokytojas Dali� Grigali�nien� ir Loret� Milaikien�.

 2015 m. gruodio 09 d.

 

M�s� mokyklos mokiniai Vilt� Endriu�kait�, Justas Kavaliauskas, Paulina Kri��i�nait�, Vilt� Gasaperavi�i�t� ir Rusn� Vai�iulyt� dalyvavo literat�rini� k�rini� konkurse �Savoji svajoni� ir siekim� �em�, skirtame profesoriaus Tado Ivanausko atminimui.

D�iaugiam�s ir sveikiname konkurso laureat� 6a klas�s mokin� Vilt� Endriu�kait�.

 2015-09-20

 

D�iaugiam�s mokyklos b�gikais. Kauno miesto lengvosios atletikos rudens kroso var�ybos nuteik� optimisti�kai. Dalyvavo 9 b�gikai. �aunuoliai Maksimas, Solveiga, Meilut�, Leonardas, Vilt�, Evelina, Ligitas, Darijus, Laurita. Svarbiausia, kad b�gikai i�radingai palaik� vieni kitus. Mokiniai i� kit� i�siskyr� kovingumu, stipriu charakteriu ir degan�iomis akimis. D�iugu, kad tai pasteb�jo kit� mokykl� mokytojai ir lengvosios atletikos treneriai.

Mokiniai ne tik var��si, bet k�no kult�ros mokytojas Mantas Brazionis supa�indino su sveika mityba, mank�tos elementais. Kartu vai�inosi sveikuoli� baton�liais.2015-05-25

 

Sveikiname 6a klas�s mokines Lukn� Buzait�, Gabriel� Bobinait�, Eimant� �itkut� ir tikybos mokytoj� Audr� Jaku�ovien�.
Respublikiniame konkurse ,,Pa�ink �vent�j� Ra�t�. Gyvieji paveikslai" laim�jusias 3 viet�. Finalinis renginys vyko Vilniuje, valstybiniame jaunimo teatre. Adovanojim� ceremonij� ved�, savo gyvenimo ir tik�jimo liudijimu pasidalijo laid� ir rengini� ved�jas Rimas �apauskas.

Po oficialiosios dalies finalistai buvo pakviesti �i�r�ti nuotaiking� spektakl� ,,Juz� Dykaduonis".

Gr��tant � namus aplank�m� Guroni� Ro�inio sl�pini� keli�, kuris �kurtas siekiant �am�inti Kardinolo Vincento Sladkevi�iaus atminim�.2015-05-13

 

 Matematikos vyr. mokytoja Vilma Kazlauskien� kiekvien� pavasar� veda ,, �domiosios matematikos� pamokas ketvirtokams. Mokiniai ruo�iasi mokytis 5 klas�je. Mokytojai vesti pamok� padeda �e�tokai, skinantys laurus miesto konkursuose.Projektin�s veiklos skatina mokinius patiems ie�koti informacijos, priimti sprendimus ir daryti i�vadas. Matematikos mokytojos Vilma Kazlauskien� ir Virginija Arlauskien� pad�jo 6a klas�s mokinei Kamilei Luko�evi�i�tei ir 8a klas�s mokinei Viktorijai Ardi�auskaitei rengti projekt� ,,Dainavos parko infrastrukt�ra�. �� projektin� darb� mokin�s pristat� V. Kuprevi�iaus mokykloje vykusioje konferencijoje

 2015-05-08

 

�aunuoliai �e�tokai! J� gyvenime matematika ,,juokauja ir rimtai �i�ri�. Pasteb�ti �e�tokams matematikos linksmum� padeda mokytoja Vilma Kazlauskien�.

 2015-05-07

 

Gegu��s 7d. po ilgo darbo m�s� komandoms pasisek�. Berniukams pavyko i�kovoti antr� viet�, iki taur�s tr�ko tik 20 sekund�i�. Mergin� komanda buvo tre�ia. D�iaugiam�s laim�jimais ir ruo�iam�s turizmo s�skryd�iui.

 2015-05-04

 

1a klas�s mokinys Ma�vydas Glodenis kartu su savo broliu 5a klas�s mokiniu Augustu Glodeniu ir klas�s aukl�toja Dalia Grigali�niene dalyvavo Kauno miesto pradini� klasi� mokini�, j� �eimos nari�, mokytoj� eil�ra��i� popiet�je " �imt� met� a� gyvensiu vaik� �irdel�se".

 2015-04-20

 D�iaugiam�s ir sveikiname 4a klas�s mokin� Mat� Raugevi�i� ir jo mokytoj� metodinink� Leonor� Pala�ionien�. Matas laim�jo II viet� Kaune matematikos olimpiadoje ,,Skai�iukas 2015� ir peln� respublikin�s istorijos keng�ros auksin� nominacij�.

 

 

2015-04-16

 

Pavasariui �pus�jus mokyklos bendruomen� ima kalb�ti apie gamt�. Ta proga baland�io 16 dien� du gamtos entuziastai � 3 klas�s mokiniai Lukas Tichomolovas ir Rusn� Vai�iulyt� � dalyvavo Kauno moksleivi� aplinkotyros centro organizuotoje Kauno miesto jaun�j� gamtos tyr�j� konferencijoje. Vaikai skait� prane�im� �Vi�ta � naminis pauk�tis�.2015-04-15

 

Ar gird�jai, lak�tingalos gieda! Nuo j� giesm�s �irdys pra�ysta ir pasklinda poezijos �ODIS. Mokyklos jaunieji k�r�jai ir poezijos skaitovai skina laurus konkursuose. Sveikiname antrok� Iev�, �e�tok� Eimant�, septintok� Just�, de�imtok� Osvald�. Gra�us �mogus, kai kuria.015-03-13

 

Pradini� klasi� mokiniai Lukas Tichomolovas ir Deimantas Butkus tapo akcijos - konkurso "Pasir�pinkime pauk�teliais �iem�" laureatais. Akcij� organizavo Kauno m. �vietimo ir ugdymo skyrius, iniciatyvin� grup� �Vaikas � mokykla � �eima� bei Kauno Jono Pauliaus II-ojo gimnazija.Pradinukai kartu su savo �eimos nariais gamino lesykl�les ir maitino pauk�telius. �domiausias akimirkas fiksavo fotoaparatu, k�r� stendinius prane�imus ir pateik� parodai.2015-02-15

 

Vasario 15 dien� mokyklos atstovai vyko � Prezident�r�. LR Prezident� bei Lietuvos Respublikos Seimo pirminink� �teik� g�li� puok�tes. Jas mokyklos atstovai pad�jo ant Prezidento Aleksandro Stulginskio kapo Panemun�s kapin�se.2015-02-08

 

Baig�si Kauno miesto ateitinink� skaitov� konkursas ,,O, m�s �ventas lietuvi�kas �odi...�, skirtas Vasario 16-ajai. Puikiai pasirod� Aleksandro Stulginskio ateitinink� kuopos nariai. Antrok� Ieva Baltru�aityt�, �e�tok� Lukn� Buzait� tapo laureat�mis. Eimant� �itkut� apdovanota pad�ka. Sveikiname! 

2015-02-08

 

Septintos klas�s mokin� Indr� Lazauskait� 2015 met� vasario 8 dien� vykusiame Menin�s gimnastikos jauni� Lietuvos �empionate u��m� penkt� viet�.

Su �okdyne, lanku, kamuoliu ir kuokel�mis savo pasirodym� atlikusi jaunoji sportinink� sportuoja nuo �e�i� met�. Mergait� geriausi� rezultat� siekia ne tik sporto sal�je, bet ir per pamokas. O garbingai vietai �iame �empionate i�kovoti pakako dviej� savai�i� pasiruo�imo. �inoma, prie� tai �rod�ius, kad yra geriausia Kaune per Kauno menin�s gimnastikos atrankines var�ybas.

Sveikiname Indr� ir linkime tolesni� pergali�.2015-02-02

 

Kaip ir kiekvienais metais vyresni�j� klasi� moksleiviai dalyvauja socioedukaciniame mokom�j� rinkim� projekte, kur� organizuoja KTU vie�osios politikos ir administravimo instituto d�stytojai ir studentai. �iais metais mokiniai dalyvauja projekte ,,Mokiniai renka mer��. Dalyvavimas projekte suprantama ir patrauklia forma atskleid�ia rinkim� esm� ir padeda geriau suprasti rinkim� proces�. �i pilieti�kumo pamoka ugdo jauno �mogaus �sitraukim� � �alies politin� gyvenim�

  

2015-01-06

ATEITININK� DARBAI NEPAMIR�TI

 

Kauno miesto ateitininkai sendraugiai, susib�r� po korporacijos ,,�viesa� v�liava, ugdo jaunuosius ateitininkus. Pagrindinis mokytoj� tikslas - i�ugdyti dor�, pilieti�k�, kataliki�k� asmenyb�. Ateitininkai netiki, kad gyvenimas nuobodus, j� darbai �dom�s ir prasmingi.

Trij� Karali� �vent� ��met ypatinga Kauno ateitininkams. Miesto meras Andrius Kup�inskas apdovanojo medaliu u� pilieti�kum� ir visuomeni�kum� Aleksandro Stulginskio kuopos ateitinink� Med� Sta�aityt�.

 

Nuotraukoje apdovanotieji ateitininkai su Kauno miesto tarybos , T�vyn�s s�jungos - krik��ioni� demokrat� partijos nariu p. Algimantu Kurlavi�iumi.PREZIDENTUI ALEKSANDRUI STULGINSKIUI - 130

 

Prie� 130 met� 1885 m. vasario 26 dien� gim� Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis. Min�dami Prezidento gimtadien� Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos � daugiafunkcio centro mokiniai i�leido tre�i� k�rybini� darb� knygel� ,,Gyvas m�s� atminty�. Dvi pirm�sias jau dovanojome LR Prezidentei, A. Stulginskio dukrai Aldonai Juozevi�ienei, Signatar� namams, Istorinei Prezident�rai Kaune.

Mokyklos bendruomen�s iniciatyva 2010 m. buvo atidengta lenta ant namo, kuriame po tremties gyveno Prezidentas ( Kaunas, Taikos pr. 45). Lent� pa�ventino Gerojo Ganytojo parapijos klebonas kun. teol. lic. Jonas Stankevi�ius. Mokyklos ateitinink� iniciatyva buvo pastatytos rodykl�s Kauno Panemun�s kapin�se � Prezidento ir jo �monos Onos Stulginskien�s kapaviet�.

Prezident� Dalia Grybauskait� akcentavo: ,, mokyklos bendruomen�s id�ja atminimo lenta pagerbti LR Prezident� Aleksandr� Stulginsk� yra geriausia pilieti�kumo aprai�ka, vertesn� u� vien teorines pilieti�kumo pamokas�.

 2013-2014 m.m ketvirtos klas�s standartizuot� test� rezultatai

2013-2014 m.m a�tuntos klas�s standartizuot� test� rezultataiKAUNO ALEKSANDRO STULGINSKIO MOKYKLA �

DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

 

NUO LOP�ELIO IKI S�MONINGO

16-ME�IO PASIRINKIMO!

�sivaizduokite, T�veliai, J�s� vaikai mokomi nuo 1 met� iki 16 met� toje pa�ioje �staigoje.

Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla � daugiafunkcis centras (Partizan� g. 152) priima vaikus � lop�elio, dar�elio grupes ir 1-10 klases.

 

  •         Mokykloje veikia socialini� �g�d�i� b�relis (nemokamas), kuriame 1-7 klasi� mokiniai gali b�ti iki 17 .30 val.;

  •         Vaik� laukia �vairi popamokin� veikla.;

  •         Konsultacijas teikia psichologas, logopedas, spec. pedagogas, socialinis darbuotojas;

  •         Nuo 2014 m. rugs�jo 1d. angl� kalbos bus mokoma jau 1 klas�je.

  •       Mokykloje �sik�r� suaugusi�j� choras �Gimtin� bei vokalinis ansamblis, kuriems vadovauja Margarita ir Rimantas Vai�ekoniai, laukia J�s� atvykstant pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 16.00 val.


D�iaugiam�s ir did�iuojam�s


2013 m. pavasar� vykdyto audito metu Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla - daugiafunkcis centras dokumentais patvirtino, kad laikosi Olweus (paty�i� prevencijos) programos standarto reikalavim�, ir yra pripa��stamas  OLWEUS MOKYKLA,

Mokykla priklauso sveikat� stiprinan�i� mokykl� tinklui ir �gyvendina 2013-2018 met� sveikatingumo program� �Sveikatingumo taku


2010 met� vasario 26 dien� mokyklos iniciatyva ir l��omis ant namo, kuriame gyveno Prezidentas Aleksandras Stulginskis, atidengta atminimo lenta (Kaunas, Taikos pr. 45).

Prezident�  Dalia Grybauskait� 2010 vasario 26 dien� kreipimesi � m�s� mokyklos bendruomen� pabr���: �Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos bendruomen�s id�ja atminimo lenta pagerbti Lietuvos Prezident� Aleksandr� Stulginsk� yra geriausia pilieti�kumo aprai�ka�.

 

 


Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos  bendruomen� dalyvavo Nacionaliniame bendruomeni� konkurse �Tikime Laisve". D�iaugiam�s, kad mes, vienintel� Lietuvos mokykl� bendruomen�, patekusi tarp 18 geriausi�j� Lietuvos bendruomeni�. Esame  apdovanoti medaliu �Tikime laisve" bei Lietuvos Ministro Pirmininko pad�ka nominacijoje �U� tautin�s savimon�s puosel�jim�".

Konkurse dalyvavo daugiau nei 90 bendruomeni�. Ne veltui dirbame ir kartu kuriame Lietuvos ateit�.

 


6 � 10 klasi� mokiniai dalyvauja Lietuvos aviacijos muziejaus programoje ,,Skrydis per Lietuvos istorij��. Programa finansuojama i� Europos S�jungos l���.

Mokiniai susipa��sta su Lietuvos aviacijos istorija, prie�gaisrine sauga.

 Vyksta praktiniai mokymai, po kuri� gauna Lietuvos aviacijos muziejaus Jaunojo aviatoriaus ir Jaunojo ugniagesio pa�ym�jimus.

 

 

 

 


Mokykloje sukurta ,,Gabi� ir k�rybing� vaik� ugdymo sistema�. Vaikai vykdo tiriam�j� - praktin� veikl�, pristato mokyklos bendruo-menei ir dalyvauja respublikin�se konferencijose. Darbus vertina auk�t�j� mokykl� d�stytojai.

 2013 m. spalio m�nes�  jaunieji tyr�jai dalyvavo respublikin�je konferencijoje ,,Mokslo ir praktikos sintez�. Mokyklos 5 � 6 klasi� mokiniai dirbo vienoje sekcijoje su respublikos gimnazij� mokiniais ir Klaip�dos universiteto studentais. Pristatyti darbai sulauk� pagyrim�.

 

 

 


Mokyklai suteikta garb� pad�ti Lietuvos Respublikos Prezident�s g�les ant Vasario 16-osios akto signataro, mokyklos vardat�vio, Prezidento Aleksandro Stulginskio kapo. Kiekvienais metais mokytoj� ir mokini� grup� Vasario 16-�j� vyksta � LR Prezident�r�. Vaikams tai ypatinga tautinio ir pilietinio ugdymo pamoka.

 

 


 

 

 

 

 

2013 kovo 1 dien� trij� Aleksandro Stulginskio vard� turin�i� Lietuvos mokykl� ir Aleksandro Stulginskio universiteto vadovai pasira�� bendradarbiavimo sutart� Istorin�je Lietuvos Respublikos Prezident�roje Kaune.

 

 

 

 

 

 

 


2012 m. baland�io 21 d.  pasira�yta bendradarbiavimo sutartis Kauno arkivyskupijos  kurijos ir Kauno Aleksandro Stulginskio  mokyklos.

 Sutart� pasira�� Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevi�ius ir mokyklos direktorius Vytautas Dubauskas. Mokykla oficialiai tapo Kauno arkivyskupijos partnere.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Nuo 1999 met� mokykloje veikia Ateitinink� organizacija. Tai viena seniausi�  Ateitinink� organizacij� Kaune.

  Ateitinink� iniciatyva ir Kult�ros paveldo l��omis 2013 m. buvo �rengtos nuorodos � Prezidento Aleksandro Stulginskio kapaviet� Kauno Panemun�s kapin�se.

 

 Pradinis puslapis   Renginiai

 Hey.lt - Nemokamas lankytoj� skaitliukas