Kauno Aleksandro Stulginskio pagrindinė mokykla

               

Adresas - Partizanų 152;

Tel./faksas 8-37-312088;

El.paštas - stulginskiovm@stulginskis.kaunas.lm.lt

   

         

                                 

              

      2017 m. spalio 22 diena

              

                                   

       

        

 

 

              

            

            Pradinis puslapis  Dokumentai  Nuorodos 

                                                                        

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendros žinios apie mokyklą  

Istorija

Atributika

Strategija

 Struktūra ir kontaktai 

Valdymo schema

Administracija

Mokytojai

Savivalda

Komisijos

Kontaktai

Teisės aktai   

Nuorodos į teisės aktus(tėvams)

Mokiniams

Veikla   

Dokumentai

Ugdymas

Būreliai

Tyrimai ir ataskaitos

Projektai

Informacijos centras

Informacija (apie  darbo laiką)

Atlyginimas

Paslaugos   

Paslaugos

Mokinių priėmimas

Tradicijos  

Renginiai

Veikla

Bendradarbiaujame

Pasiekimai

Klausimai

Klauskite

 

 

   Pamokų tvarkaraštis pradinukams

  Pamokų tvarkaraštis vyresnių klasių mokiniams

  Konsultacijų grafikas Elgesio taisyklės                  

 

Mokiniai vykdo mokyklos vadovybės, pedagogų ir kitų mokyklos darbuotojų teisėtus reikalavimus, mokyklos nuostatus, nutarimus, darbo tvarkos taisykles, rašto kultūros reikalavimus.

 

Mokinių elgesio taisyklės

 1. Stropiai mokytis.

 2. Atidžiai klausytis mokytojo aiškinimo, kruopščiai ir savarankiškai atlikti visas jo užduotis, drausmingai elgtis pamokų metu, pateikti pažymių knygelę pažymiui įrašyti.

 3. Tvarkingai elgtis mokykloje, namie, gatvėje.

 4. Sutikus mokytojus, kitus mokyklos darbuotojus, svečius, pažįstamus bei draugus sveikintis su jais.

 5. Būti mandagiam su vyresniaisiais, visada užleisti jiems vietą, duoti kelią.

 6. Rūpestingai saugoti ir tausoti mokyklos ir kitą valstybinį turtą, savo, draugų bei pažįstamų daiktus.

 7. Tvarkingai ir pagarbiai naudotis mokyklos inventoriumi.

 8. Saugoti augalus ir gyvulius, globoti gamtą, visur laikytis švaros. Kasdien daryti rytinę mankštą, visada laikytis asmens higienos taisyklių, saugoti savo sveikatą, nerūkyti, nesisvaiginti alkoholiu, narkotikais ar psichotropinėmis medžiagomis.

 9. Gerbti tėvus, jiems padėti namų reikaluose, klausyti vyresniųjų ir padėti jaunesniems šeimos nariams.

 10. Griežtai laikytis mokyklos vidaus tvarkos taisyklių. Į mokyklą moksleiviams nevėluoti.

 11. Po skambučio būti klasėje, savo darbo vietoje, ruoštis pamokai.

 12. Pamokų pabaigą skelbia mokykloje nuskambėjęs skambutis. Pamokų metu klausyti mokytojų aiškinimo, dalyvauti pamokos darbe, vykdyti mokytojo nurodymus.

 13. Sugadinus mokyklos inventorių suremontuoti arba pakeisti nauju. (Savo lėšomis)

 14. Pertraukų metu išeiti iš klasės, budintiesiems klasę vėdinti, paruošti ją naujai pamokai, atsakyti už tvarką klasėje.

 15. Pertraukų metu mokyklos koridoriuose, valgykloje, rūbinėje ir kitose mokyklos patalpose elgtis kultūringai, nebėgioti, nešūkauti, savo elgesiu ir veiksmais nesukelti pavojaus savo ir draugų saugumui, negadinti inventoriaus ir patalpų.

 16. Mokyklos valgykloje maitintis pagal nurodytą grafiką, laikytis higieninių reikalavimų, tausoti valgyklos inventorių, kultūringai elgtis. Į mokyklą draudžiama atsinešti rūkalus, narkotines ir psichotropines medžiagas, svaiginamuosius gėrimus, degias, nuodingas, sprogstamas ir kitas mokymuisi nereikalingas medžiagas.

 17. Draudžiama lošti kortomis ir kitais azartiniais žaidimais iš pinigų ar daiktų.

 18. Mokinys, atvykęs į pamokas, mokykloje išbūna visą pamokų laiką.

 19. Savarankiškai pasišalinti iš pamokų ar mokyklos draudžiama.

     Mokinių pareigos

 1. Mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų, įgyti pakankamai žinių ir patirties tam, kad teisingai pasirinktų tolesnį mokymosi ar profesinės veiklos kelią, būtų pasiruošę savarankiškam gyvenimui.

 2. Nuolat lankyti mokyklą, laikytis vidaus taisyklių.

 3. Gerbti valstybinę, savo gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras.

 4. Stropiai mokytis, gerbti mokytojus ir kitus bendruomenės narius, laikytis žmonių bendravimo normų.Mokinių teisės

 

Mokytis pagal savo sugebėjimus ir poreikius, įgyti valstybinius standartus atitinkantį bendrąjį išsilavinimą.

 1. Nustatyta tvarka naudotis mokyklos vadovėliais, biblioteka, skaitykla, sporto sale, kabinetais, laboratorijomis.

 2. Mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai , dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje.

 3. Gauti informaciją apie save, kai svarstomas jų elgesys.

 4. Gauti socialinę, psichologinę ir specialiąją, socialinę pedagoginę pagalbą, sveikatos priežiūrą mokykloje, informaciją apie savo pasiekimų vertinimą.

 5. Burtis į vaikų, jaunimo organizacijas, kurių veikla sąlygoja dorinę, pilietinę, kultūrinę , fizinę, bei socialinę brandą, lavinti saviugdos ir saviraiškos būreliuose, dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

 6. Sulaukus 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo ( tikybos arba etikos) programą.

 7. Puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas. Įstatymų tvarka ginti savo teises.

Mokinių atsakomybė

 

Nevykdantys savo pareigų, atsako pagal Mokyklos vidaus tvarkos taisykles, mokymosi sutartį ir kitus teisės aktus.Pradinis puslapis   Renginiai

 

 

 Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas