Kauno Aleksandro Stulginskio pagrindinė mokykla

               

Adresas - Partizanų 152;

Tel./faksas 8-37-312088;

El.paštas - stulginskiovm@stulginskis.kaunas.lm.lt

   

         

                                 

              

      2017 m. lapkričio 16 diena

              

                                   

       

        

 

 

              

            

           Pradinis puslapis  Dokumentai  Nuorodos 

                                                                        Mokyklos vertinimas ir įsivertinimas (2015-2016 m.m)

 


2015-2016 m. m. buvo pasirinkta analizuoti ir vertinti tobulintinus rodiklius: 2.4.1.( mokymosi motyvacija), 2.4.2.(mokėjimas mokytis), 4.5.1.( tėvų pagalba), 4.5.2. (tėvų pedagoginis švietimas)

2015-2016 m. m. buvo pasirinkta analizuoti ir vertinti tobulintinus rodiklius: 2.2.1. -
Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas. 2.3.1.mokymasis), 4.2.2.( bendradarbiavimas su tėvais/globėjais).
2.2.1.rodiklis - mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas ( tikėjimas mokinio galiomis, mokymosi džiaugsmas, mokymosi įprasminimas). 2.3.1. rodiklis – mokymasis
( savivaldumas mokantis, mokymosi konstruktyvumas, mokymosi socialumas).
4.2.2. rodiklis - bendradarbiavimas su tėvais/globėjais ( pažinimas ir sąveika, į(si)traukimas).

Mokyklos-DC įsivertinimo rezultatai leidžia bendruomenei geriau suprasti ir įvertinti esamą mokyklos-DC būklę, analizuoti tendencijas, numatyti ateities pokyčius.

2.2.1.RODIKLIS - Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas
(tikėjimas mokymosi galiomis, mokymosi džiaugsmas, mokymosi įprasminimas)
 

Daugiau kaip pusė mokinių (64% ) nori mokytis – aktyvūs per pamokas, dalyvauja aiškinantis naują temą ir atsakinėja iš anksčiau išmoktų pamokų. Dauguma mokinių jaučia atsakomybę už savo mokymąsi. Net 88% mokinių teigia, kad juos mokytis skatina tėvai/ globėjai. Dauguma tėvų teigia, kad ugdyti(s) mokinius/vaikus skatina vaizdinės ar garsinės priemonės, naujosios technologijos.

Ypač svarbus veiksnys – tikėjimas mokinio/ vaiko galiomis. Skatintinas veiksnys mokytojo tikėjimas mokinio kaip asmenybės augimo ir mokymosi galiomis.93 % tėvų teigia, kad jų vaikus skatina mokytis, kai mokytojas pastebi vaiko pastangas ir apie tai pasako, pagiria.

Mokymosi džiaugsmas ypač akcentuojamas ikimokyklinio skyriaus ir pradinių klasių mokytojų/auklėtojų. Mokytojos/auklėtojos planuoja ir parenka prasmingas ugdymo(si) veiklas. Daugiau nei pusė tėvų teigia, kad mokytojai/auklėtojai skatina džiaugtis savo ir kitų darbais. Vaikams leidžiama bandyti, klysti ir taisyti savo klaidas.

Vis tik dalis atsakiusių respondentų teigia, kad motyvas mokytis nepakankamai stiprinimas – reti kūrybiniai darbai, retai dalyvaujama vietos (mokyklos-DC) organizuojamuose konkursuose, kur mokiniai gali patirti sėkmę, pritaikyti žinias. Net 90% tėvų įsitikinę, kad neskatina motyvacijos, kai mokinys gauna prastą įvertinimą ,o mokytojas nepaaiškina, kas blogai. Tai negatyvas, nes žemesnė nei 2,1 vertės.

Daliai mokinių (apie 40%) trūksta atsakomybės mokantis: praleidžia pamokas be pateisinamos priežasties, vėluoja, ne visada atlieka namų darbus, per pamokas nesilaikoma reikalavimų, trukdoma. Negatyvas, nes vertė žemesnė nei 2,5 .

Įsivertinimo grupė siūlo klasių auklėtojų metodinei grupei aiškintis vėlavimo priežastis, aptarti ir spręsti jas su pagalbos mokiniui specialistais. Taip pat rekomenduotina dažniau skatinti mokinius padėkos raštais, pagyrimais, kelionėmis, edukacinėmis programomis. Būtinas laimėjimų stendas, lenta.
  

Mokyklos vertinimas ir įsivertinimas (2013-2014 m.m)

 

 

Pagalba mokantis

 

Bendroji rūpinimosi mokiniais politika mokykloje-DC yra gera. Veikia mokinių, tėvų ir mokytojų informavimo apie rūpinimąsi mokiniais informavimo sistema.

Mokyklos ugdymo plane numatyta pagalba mokiniams. Pagalba gabiems, turintiems mokymosi sunkumų ir konsultacijos išdėstyta direktoriaus įsakymuose. Teikiama socialinė, specialioji, psichologinė pagalba įteisinta darbuotojų funkcijose.

Dalykų mokytojai ugdymo uždavinius ir metodus derina prie individualių moksleivių poreikių. Daugiau kaip pusė respondentų mano, kad sistemingai ir efektyviai teikiama pedagoginė pagalba bei papildomai dirbama su gabiais, mokymosi sunkumų turinčiais mokiniais konsultacijų metų, individualiai bei rengiantis įvairioms olimpiadoms, konkursams, varžyboms. Tik mažiau nei pusė respondentų pripažįsta dalykų modulių efektyvumą. Efektyviai organizuojamas mokymas namuose. Taip teigia 87% respondentų.

92% tėvų pasitiki mokytojais, jų darbu ir mano, kad reikalui esant mokykla su tėvais susisiektų. Mokytojai teikia dalykinę pagalbą.

Daugiau kaip pusė mokinių teigia, mokytojai randa laiko paaiškinti, kad jiems rūpi, jog mokinys jaustųsi gerai mokykloje. 88% mokinių teigia, kad mokytojai jų dėmesingai išklauso kreipiantis bet kokiu klausimu. Daugumai mokinių patinka jų klasė, jie jaučiasi saugūs. 53% mokinių mano, kad mokytojai teisingai vertina visų mokinių pažangą.

Įsivertinimo grupė daro išvadą, kad pagalba mokantis lanksti ir pakankamai kryptinga. Tačiau reikia stiprinti mokytojų vertinimo ir įsivertinimo kompetencijas. Tobulinti VGK darbą teikiant pagalbą prastai lankantiems, destruktyvaus elgesio mokiniams.

Pagalba mokantis vertinama 3 lygiu.
 


Mokymosi veiklos diferencijavimas
 

Rodiklis pasirinktas, nes pokyčiai po išorės vertinimo ( 2010 m.) yra pagerėję nežymiai. 2013 m. atlikus platųjį įsivertinimą nustatyta, kad 83% apklaustųjų mokymosi veiklos diferencijavimą įvertinio 2 lygiu.

2013-2014 m. m. suteikiama galimybė mokiniams likviduoti žinių spragas per lietuvių kalbos ir matematikos pamokas. Tam skiriami moduliai. Diferencijuojama atsižvelgiant į gebėjimus. Atliekami diagnostiniai testai.

Mokytojai dalyvauja Kauno miesto Švietimo ir ugdymo įstaigų mokytojų gerosios patirties sklaidos parodoje ,,Ugdymo turinio individualizavimas bei diferencijavimas ir mokomųjų dalykų integravimo patirtis atnaujintų bendrųjų programų kontekste“. 6 mokytojai rengė pranešimus. Mokytojai, dalyvavę parodoje, dalijosi gerąja patirtimi mokykloje. 2012 metų balandžio mėnesį vėl 6 mokytojai metodininkai dalyvavo miesto gerosios patirties parodoje ,,Sėkminga pamoka“. Mokymai buvo tęsiami mokykloje.

2013-2014 m. m. iš stebėtų pamokų ataskaitos turime pamokų vertinimą: 48 pamokos (48%) – labai gerai, 37 pamokos (37%) - gerai, 14 pamokų (14%) – patenkinamai, 3 pamokos (3%) prastai.

70% mokytojų mano, kad mokykloje tinkamai veikia gabių vaikų ugdymo sistema.

2014 m. apklausoje dalyvavę tėvai (84%) teigė, kad pamokoje pateikta mokomoji medžiaga yra vaikams suprantama. Daugiau kaip pusė tėvų bendraudami su vaikais susidarė nuomonę, kad mokytojai pakankamai dėmesio skiria tiek gabiems, tiek mokymosi sunkumų turintiems mokiniams. Tačiau penktadalis tėvų mano, kad vaikams per pamokas pateikiamos per lengvos užduotys.

Mokytojų konsultavimas tenkina daugiau kaip pusę mokinių poreikių. Dalyje pamokų veikla tikslingai stebima, teikiama pagalba atskiriems mokiniams ar jų grupėms, konsultuojama pagal iškylančius poreikius.

Pusė mokinių 2013-2014 m. m. teigia, jog per pamokas gerai besimokantys ar silpnesni mokiniai gauna skirtingas užduotis. Tačiau tik 40% mokytojų diferencijuoja namų darbų užduotis.

Įsivertinimo grupės nuomone moduliai, suteikę galimybę likviduoti mokymosi spragas per lietuvių kalbos ir matematikos pamokas prarado tikslingumą. Įsivertinimo grupė pasiūlė teikti visų mokomųjų dalykų konsultacijas.

Darome išvadas, kad rodiklio 2.5.2. rezultatai yra pagerėję, bet nepakankamai.

Diferencijavimo sistema vidutiniška, neišskirtinė. Sistema tinkama, bet reikia tobulinti ir stiprinti. Mokymosi veiklos diferencijavimas vertinamas patenkinamai.

Veiklos kokybės lygis 2
 


Mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai

 

2013 – 2014 m. m. vidaus veiklos kokybės giluminiam įsivertinimui pasirinkta 1 sritis Mokyklos kultūra, 1.4.tema - Mokyklos ryšiai, 1.4.3. rodiklis – Mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai. 2010 metais vykęs išorės vertinimas Mokyklos kultūrą vertino vidutiniškai, t. y. 2 lygis. 2013 m. vidaus veiklos kokybės plačiajame įsivertinime Mokyklos kultūra jau vertinamas 3-4 lygiais.

Mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai yra vertinami gerai.

Respondentų nuomone, mokykloje – DC vertinamas mokinių, mokytojų ir tėvų bendravimas, tarpusavio pagarba. Mokykloje kuriamos tradicijos turi savitų bruožų, o tai teigiamai formuoja mokyklos įvaizdį. Ilgalaikė ,, Pilietinio ir tautinio ugdymo programa 2012-2016 m.‘‘ kuria sąlygas ugdyti pilietišką, tautišką ir patriotišką asmenybę. Sukurta ir naudojama mokyklos simbolika: ženklas, vėliava, himnas, ateitininkų organizacijos vėliava, metraštis. 90% apklaustųjų ženklų turėjimą ir tinkamą naudojimą vertina kaip teigiamą reiškinį mokyklos –DC įvaizdžio formavimui. Sukurta ir patvirtinta bendruomenės narių informavimo sistema. Apie mokyklos veiklą, pasiekimus informacija pateikiama informaciniuose stenduose, interneto tinklalapyje, TAMO dienyne, visuotiniuose ir klasių tėvų susirinkimuose, bendrose tėvų, mokinių ir mokytojų vakaronėse bei administracijos ir klasių auklėtojų tarnybiniais telefonais.

2014 metais didžioji dalis respondentų teigia, kad mokykla –DC tinkamai bendradarbiauja su kitomis vietos bendruomenės institucijomis: seniūnija, Bažnyčia, darželiais, policija ir kt. Mokykloje yra geranoriška administracija – atsakė 86% tėvų. Mokykloje vyrauja teigiamas požiūris į mokymąsi, rūpinamasi mokiniais / ugdytiniais – atsakė 86% tėvų. 75% tėvų pasitiki ugdytojais kaip specialistais. Tačiau tik pusė apklaustųjų mokinių mano, kad vyrauja teigiamas požiūris į mokymąsi ir tinkamai rūpinamasi ugdytiniais.
Daugiau kaip pusė respondentų (64%) teigia, kad mokykla nėra unikali, išsiskirianti iš kitų mokyklų. Ketvirtadalis ( 25% ) tėvų mano, kad jų nuomonės nepaisoma.

80% apklaustųjų vertina išorės pastato remontą, daugiau nei pusė respondentų laiko mokyklos vidų jaukų ir tvarkingą. Po 2011 metų žymiai pagerėjo mokyklos tinklapis. Net 79% apklaustųjų teigia, kad mokyklos tinklapis yra veiksminga skelbimo apie save išorinėje aplinkoje priemonė.

Mokiniai tapatinasi su savo mokykla, pagarbiai atsiliepia apie jos veiklą. 79% apklaustųjų tėvų teigia, kad jų vaikams patinka mokytis mokykloje ir ja didžiuojasi.

Tačiau 2 ketvirtadaliai apklaustųjų mokinių (47% )teigė, kad mokykloje tarp mokinių vyrauja neatsakingumas.

39% respondentų teigia, kad prastą mokyklos – DC įvaizdį formuoja blogo elgesio mokiniai.

2013-2014 metais žiniasklaida teigiamai rašė apie mokyklą – DC. Tačiau daugiausia buvo akcentuojama ikimokyklinio ugdymo grupės kaip atskiras mokyklos – DC vienetas. Mokyklai, kurioje mokosi 1-10 klasių mokiniai dėmesio nebuvo skirta. Tai, apklaustųjų nuomone, nepadėjo mokyklos įvaizdžio formavimui. Dainavos mikrorajone daugiau pradėta vertinti darželis kaip atskiras vienetas ( atliktas remontas, modernūs nauji baldai, turtinga ikimokyklinė ugdymo bazė).

Įsivertinimo grupė daro išvadą, kad reikia tobulinti informavimo sistemą apie mokyklą dviem kryptimis: viena išorės informavimas, kita - bendruomenės narių informavimas. Įtraukti apie 60% tėvų į mokyklos įvaizdžio kūrimą. Bendruomenei vertėtų dar kartą atkreipti dėmesį į sistemingą vertybių puoselėjimą. Vertybės - šeima, religija, moralė, darbas, laisvalaikis turėtų būti neatskiriama mokymo/si proceso dalis.

Mokyklos-DC bendruomenė turėtų pasirūpinti mokyklos įvaizdžio kūrimu ne tik virtualioje erdvėje, bet ir bendradarbiaudama su kitomis mokyklomis, institucijomis. Būtų galima paruošti išsamesnes ir estetiškesnes skrajutes apie mokyklą, sveikinimo šablonus. Siūloma 2014-2015 m. m. sukurti filmą apie mokyklą, glaudžiau bendradarbiauti su žiniasklaida, turimus filmus patalpinti internetinėje erdvėje.

Taigi įvaizdis ir viešieji ryšiai tinkamai ir kryptingai tobulinami, teigiamus dalykus verta daugiau skleisti už mokyklos ribų.

Veiklos kokybės lygis 3.
  

Vartotojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis tyrimo rezultatai

 

Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo anketos duomenų apibendrinimas
 

Aleksandro Stulginskio mokyklos – daugiafunkcio centro 2013 metų gegužės mėnesį vykusioje apklausoje buvo išdalinta 100% anketų , sugrįžo 86% anketų. Apklausos rezultatų duomenys rodo, kad respondentai mokyklos veiklas vertina daugiausia 3 lygiu.

79% atsakiusiųjų - mamos, 15% - tėčių, 2% - globėjų, 4% - nenurodė giminystės ryšio. Į klausimą ,,Kaip sekasi mokytis Jūsų sūnui ar dukrai ?” atsakė : puikiai – 10%, l. gerai – 26%, gerai – 45%, patenkinamai – 12%, 7% respondentų neatsakė į šį klausimą.

Mokyklos – daugiafunkcio centro stiprybės:

1. 94 % respondentų mano, kad mokyklos mokytojai, siekdami patenkinti mokinių poreikius, geba užtikrinti mokinių mokymosi pažangą.

2. 95 % - mokykla yra lengvai pasiekiama ( viešuoju transportu, automobiliu ).

3. 94 % apklaustųjų yra įsitikinę, kad mokykla sistemingai teikia informaciją apie mokinių pažangą ir mokymosi rezultatus.

4. 95 % respondentų teigia, kad mokyklos administracijas ir kiti darbuotojai puikiai išmano savo darbą.

Silpnybės

1. Mokykla nepritaikyta vaikams su negalia.

2. 59 % respondentų teigia, kad mokykloje nėra sąlygų mokiniams pailsėti per pertraukas ir po pamokų.

3. Tik 61 % atsakiusiųjų mano, kad mokyklos reputacija gera.

4. 64 % respondentų yra įsitikinę, kad mokyklos baldai yra patogūs, ergonomiški.
 

Respondentų siūlymai

Viešųjų paslaugų vartotojai norėtų:

• daugiau įvairesnių būrelių;

• sveikos gyvensenos organizavimo ir sportinių užsiėmimų (parengta ir pradėta vykdyti sveikatingumo programa, šviečiamieji renginiai bendruomenei );

• jaunesnio mokytojų kolektyvo;

• kelti mokyklos prestižą;

• daugiau užtikrinti mokinių saugumą ( įrengtos mokyklos patalpose vaizdo kameros, ir toliau sistemingai vykdoma patyčių prevencija) 2013 m. spalio 7 d. gautas pažymėjimas ,, OLWEUS mokykla“ );

• turėti uniformas ( didžioji dalis mokinių įsigijo uniformas ).
 

Pradinis puslapis   Renginiai

 Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendros žinios apie mokyklą  

Istorija

Atributika

Strategija

 Struktūra ir kontaktai 

Valdymo schema

Administracija

Mokytojai

Savivalda

Komisijos

Kontaktai

Teisės aktai   

Nuorodos į teisės aktus(tėvams)

Mokiniams

Veikla   

Dokumentai

Ugdymas

Būreliai

Tyrimai ir ataskaitos

Projektai

Informacijos centras

Informacija (apie  darbo laiką)

Atlyginimas

Paslaugos   

Paslaugos

Mokinių priėmimas

Tradicijos  

Renginiai

Veikla

Bendradarbiaujame

Pasiekimai

Klausimai

Klauskite